Eddmaps logo

fieldnettle betony

Stachys arvensis (L.) L.

USDA PLANTS Symbol:STAR
Invasive Plant Atlas