Eddmaps logo

crystalline iceplant

Mesembryanthemum crystallinum L.

USDA PLANTS Symbol:MECR3
Invasive Plant Atlas