Eddmaps logo

nightflowering catchfly

Silene noctiflora L.

USDA PLANTS Symbol:SINO
Invasive Plant Atlas