eddmapslogo

chokeberry

Photinia x fraseri Dress [glabra × serratifolia]

USDA PLANTS Symbol:PHFR9
Invasive Plant Atlas